Всички новини

Изпратено до Национален младежки форум от Лета Панайотова, младежки делегат за България по време на Европейска младежка конференция 2018, София.

ОТВОРЕНО ПИСМО

в подкрепа на Становището на Национален младежки форум относно Европейска Младежка конференция 2018 София

Като младежки делегат, официално представляващ България на Европейската младежка конференция, провела се в София между  17 и 19 април 2018г, не мога да си позволя да не изразя впечатленията си и мнението си относно случилото се.

Възможността да бъда делегат, представляващ и защитаващ мнението и желанието на българската младеж от една страна и общата визия за развитие на почти 40 000 млади хора от цяла Европа, беше за мен вдъхновяваща и  осмисляща работата ми като младежки работник, учител и обучител на деца и младежи. Вярвам, че участието на младите във взимането на решения, в граденето на визия за бъдещето на Европа, в създаването на стратегии и политики е повече от необходимо и е задължителна част от работата на всеки човек, твърдящ, че развива младежкия сектор.

Призовавам Министерство на младежта и спорта като отговорни за поверения им ресор „Младеж“ да си дадат сметка дали това беше така за тях. Дали в мотивацията им да организират и проведат тази младежка конференция беше ключова мисията и идеята да направим така, че младите хора да бъдат пълноценно включени в процесите на взимане на решения? Не само се съмнявам, но и случилото се преди, по-време и непосредствено след  Конференцията доказва точно обратното.

Потвърждавам като истинни всички конкретни аспекти на провеждането, изброени и описани в Становището на Национален младежки форум по отношение на конференцията. Липсата на постоянен превод за глухата общност, условието да се закупуват билети от участниците независимо дали те имат тази възможност или не, липсата на време в програмата, в което младите действително да задават въпросите си, идеята, че младежките делегати биха се радвали на безплатен алкохол и полуголи жени, третирането на доброволците като мажоретки на официалните гости, тоталното изключване на НМФ и ЕМФ от процеса на организация оставят несамо „горчив послевкус“, както го описаха младежките медии в Европа, а демонстрират тотална липса на сетивност и осъзнатост за това защо и как се провеждат тези младежки конференции.

Всяко едно от тези конкретни проявления на неадекватност от страна на организаторите нарушава минимум една от единайсетте каузи, над които аз и колегите ми от Европа работихме в качеството си на младежки делегати. Не разбирам как е възможно да говорим за социално включване и равенство и в същото време да не осигуряваме постоянен жестов превод, където и когато е нужен. Как е възможно да говорим за всекидневно младежко включване в процесите на взимане на решения след като дори не отделяме достатъчно време, та въпросите на младите да достигнат до властимащите? Какво е равенство между половете, ако смятаме за адекватно  млади момичета да танцуват полуголи за развлечението на когото и да било? Младежките цели, съставени в резултат на тази Европейска младежка конференция са безспорно постижение и крачка напред, но за съжаление,  бяха създадени по-скоро въпреки организаторската роля на Министерство на младежта и спорта отколкото с неговата помощ. Събитието беше непросто пропусната възможност за България да се позиционира като сътрудник на младежката работа в Европа, но и горчиво разочарование за всички нас, занимаващите се с младежки политики, които вярвахме, че гласът ни ще бъде чут, а идеите и работата ни уважени.  

Призовавам Министерство на младежта и спорта и в частност всички негови служители, въвлечени пряко в организацията на събитието, да поемат отговорност за пропуските и грешките си със същата отривиста готовност, с която се окичиха с положителните резултати от конференцията, които, за съжаление или за радост, намат нищо общо с приноса на гореспоменатите.

Все пак с уважение,

Лета Панайотова

Младежки делегат за България по време на Европейска младежка конференция 2018 София

Национален младежки форум е най-голямото формално обединение на младежки организации в България и е платформа на 49 младежки организации, представляваща мнението на над 100 000 млади хора в България. В качеството си на национален младежки съвет на България, пълноправен член на Европейски младежки форум и председателстващ Националната работна група по Структурен диалог, както и участник в Европейския комитет по наблюдение на Структурния диалог, бихме искали да изкажем своите притеснения относно провелата се Европейска младежка конференция под егидата на Българското председателство.

Структурният диалог е инструмент за пълноценно включване и участие на младите хора в различните етапи от процеса по вземане на решения на национално и европейско ниво. Младежките делегати от цяла Европа заедно с представителите на институциите, работещи с и за младите хора, Европейската комисия, Европейски младежки форум и други европейски партньори работят заедно в рамките на процеса от 10 години насам.

Европейските младежки конференции са част от европейския процес Структурен диалог и се провеждат в рамките на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

По време на VI цикъл на Структурния диалог Естония, България и Австрия заедно поставиха фокус върху изработването на първите Европейски младежки цели. Формулирането в рамките на Европейската младежка конференция в София не би било възможно без участието на множество партньори и консултации с над 40 000 младежи от цяла Европа.

Процесът на Структурния диалог е важен инструмент за пълноценно участие и включване на младите хора и има фундаментално значение за националните младежки съвети на държавите и международните младежки организации, чрез които младите хора са представени на европейско равнище.

Като платформа, обединяваща 49 младежки организации, и пълноправен член а Европейски младежки форум, отчитаме нуждата от пълноценно включване на младите хора в процеса на изготвяне на политики, които пряко ги касаят.

С оглед на това изказваме своята позиция и становище по следните въпроси:

 1. Членовете на Националната работна група, начело с Национален младежки форум, бяха изключени от процеса по същинската организация на конференция от страна на Министерството на младежта и спорта. Доказателство за това са редици официални писма и срещи, в които многократно предлагахме помощ и експертиза в подготовката и реализацията на събитието.

 2. Европейският комитет по управление на Структурния диалог и Националната работна група по Структурния диалог в България многократно изискваха програма с официалните говорители от министерството, която не им беше предоставена. Ден преди началото на Европейската младежка конференция бяхме информирани, че председателят на Европейски младежки форум - Луис Алварадо - няма да бъде включен в проведения граждански диалог.
 1. За първи път в историята на Структурния диалог младежките делегати са задължени да закупят самолетните си билети сами, като след това Министерство на младежта и спорта ще им възстанови разходите по банков път.  За нас е недопустимо събитие с подобен характер, което си поставя за цел да създаде достъпна среда за младежко участие, да задължава младежките делегати да закупят своите билети предварително, предвид че това не се е случвало в предходните години и би следвало да се използва обичайната практика, която е наложена от предишните 15 издания. Силно вярваме и подчертаваме, че подобна практика дискриминира младите хора на икономически принцип.

 2. Силно обезпокоени сме от изключването на ключовия партньор в лицето на Европейския младежки форум по време на панелните дискусии. Оценяваме, че бяха представени различни заинтересовани страни, основно от агенциите на ООН, но концепцията за Структурен диалог и Европейските младежките цели не бяха обект на дискусията в панелите с високо политическо участие. Считаме, че ограниченото време за въпроси от страна на участниците, предвидено само в панела “Граждански диалог”, доведе до усещане, че младите хора в залата се ползват само за украса.

 3. Отчитаме включването на млади хора от глухата общност като позитивна практика и поздравяваме организаторите за предприетите действия в тази посока. Важно е да се отбележи, че достъпната и включващата среда не включва само и единствено наличието на жестов превод единствено по време на панелите и недостатъчен брой преводачи в работните групи.  По време на последния ден младежите от глухата общност изразиха своето недоволство от случилото се и ние изразяваме пълната си подкрепа към тях.
 1. Организаторите на Европейската  младежка конференцията в лицето на Министерство на младежта и спорта демонстрираха грешни схващания за процеса на Структурния диалог и организацията на конференцията. Бихме искали да обърнем внимание, че младите хора участваха в конференцията, за да допринесат към създаването на Европейските младежки цели, а не за да се насладят на нощния живот в страната ни. Считаме, че разходването на публични средства за организацията на частно парти, с танцуващи полуголи жени и безплатен алкохол не отговаря на ценностите на европейската общност и подронва авторитета на страната ни.
 1. За нас доброволчеството е акт на безвъзмездно предоставяне на труд и осъждаме остро инструкциите към доброволците от страна на Министерството на младежта и спорта. Подобен акт противоречи на фундаменталните демократични принципи, гарантиращи правото на свободно изразяване. Важно е да отбележим, че в единствените 30 минути, предоставени за въпроси от страна на участниците, имаше предварително подготвени въпроси из участници в публиката - порочна практика, която бе осъдена и от председателя на Европейски младежки форум Луис Алварадо.


Вярваме, че Българското председателство на Съвета на ЕС е изключителна възможност за страната ни да се заяви като пълноправен партньор в Европейския съюз. Не бихме искали да омаловажим усилията на българското правителство в провеждането на редица събития по време на Председателството, но призоваваме държавата ни да отчете нуждата от реално и качествено участие на младите хора в процесите на вземане на решения. Очевидно е, че в тази конференция организаторите от страна на Министерство на младежта и спорта показаха неразбиране и неуважение към процеса.

В заключение изразяваме задоволството си от създаването на Европейските младежки цели и острата реакция от европейските ни партньори за случилото се по време на конференцията и вярваме, че държавата ни ще бъде достатъчно далновидна да поеме политическа отговорност и реално да започне да инвестира в младите хора и младежкия сектор в България.

Становището е изготвено от Управителния съвет на Национален младежки форум.

Представители на Европейския младежки форум са изразили възмущение от начина, по който българското председателство на Съвета на ЕС е организирало спонсорирано от ЕС събитие в София миналата седмица, пише EURACTIV.

По време на младежка конференция, организирана в София на 17-19 април от българското европредседателство, млади хора и политици са се срещнали, за да дискутират как да подобрят живота на младите европейци. Конференцията е най-важното събитие от шестия цикъл на Структурния диалог с младите хора, който има за цел да доближи младежите до политиците.

На тези младежки конференции, които се провеждат по повод всяко европредседателство, избрани младежки представители заедно с представители на националните правителства и на Европейската комисия, дискутират свързани с младежта политики и съставят заключения, които след това се предават на Съвета на министрите като начин да се гарантира, че младите хора могат да се включат в оформянето на политиките, засягащи живота им.

"Бъдещето на младите хора е един от приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС", пише на официалния му сайт. Но според Луис Алварадо, президент на Европейския младежки форум, това което се е случило в София "разруши работата на поколенията преди нас".

По думите му конференцията е била пример за това какво не е младежкото участие. "Европа е глобален пример и вдъхновение за останалата част от света за това какво е възможно що се отнася до овластяването на младите хора – защото го изградихме по трудния начин. И тази конференция подкопа и постави в опасност всичко това", коментира Алварадо пред EURACTIV.

"Нямаше никакви младежки и избрани европейски представители в никой панел на дискусията по време на конференцията... Това ли имат предвид те под борба за младежкото овластяване?", пита Алварадо.

На събитието е имало много официални лица от ООН, които "разбира се, винаги са добре дошли за междуинституционалната координация", но по думите на Алварадо "те не следват или допринасят за Структурния диалог, младежките политики на ЕС" и процесите като предстоящата младежка стратегия на ЕС и напредъка на преговорите за бюджета на програмата "Еразъм +".

Алварадо посочи и редица проблеми в организацията на конференцията и твърди, че българското председателство е искало да промени всеки процес, който е бил използван при предишни подобни събития.

"Целта на тези конференции е да се подпомогнат младежки групи в неравностойно положение. Ключов инструмент за постигането й е да се гарантира, че те не трябва да плащат пари от собствения си джоб, за да участват", допълни той. По думите му за пръв път в историята на този процес младите хора е трябвало сами да си купуват билети – в миналото това е било правено от националните правителства, предвид, че тези разходи се покриват от фондовете на Европейската комисия.

На всеки шест месеца Брюксел осигурява на държавата домакин грант за организирането на младежките конференции. "Защо този път беше различно? Имаше млади хора, които едва си позволиха билета... Това е практическа подробност, но показва колко "на сериозно" са приемани младите хора", допълни той.

БЕЗПЛАТЕН КУПОН, ПОЛУГОЛИ ЖЕНИ

Алварадо се оплака, че по време на конференцията е бил предлаган безплатен алкохол и че заради напитките някои от участниците не са били във форма за работната сесия на следващата сутрин.

По-шокиращо обаче е било, че макар да е имало сесия по време на конференцията, посветена на равенството между половете и овластяването на младите жени, вечерта е имало празненство, на което "полуголи" жени са танцували по масите. Това за него е "неприемливо" и е "ясен знак за патриархалните стереотипи, които се поощряват в нашия съюз". Според Алварадо това е смутило много младежки лидери и представители на правителствата. "Възмутително е, че публичните пари на ЕС се харчат по този начин. Това не е ЕС, за който младите хора, които аз представлявам, се борят".

ТВЪРДЕ ЗАЕТИЯТ ЕВРОКОМИСАР

Президентът на Европейския младежки форум освен това отбеляза, че еврокомисарят по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич е напуснал след края на речта си без да изслуша препоръките на младите хора.

Освен това младежите са били разочаровани от премиера Бойко Борисов, който според тях в речта си е призовал младите хора а не забравят първия си природен дълг да се възпроизвеждат, давайки за пример германски министър, който има седем деца.

Освен това след конференцията български правителствени служители са злословили срещу младежките представители в социалните медии, които са се "осмелили" да критикуват организацията на конференцията. "Те осъзнаха грешката си и започнаха да трият постовете си", допълни Алварадо.

Потърсен за коментар от EURACTIV Райчо Райчев, вицепрезидент на Национален младежки форум, потвърди думите на Алварадо за липсата на младежко участие в панелите и добави, че е имало дебати без никакво взаимодействие между участниците. Той освен това се оплака, че въпроса със самолетните билети е затруднил достъпа на някои участници.

АПЛОДИСМЕНТИ ЗА БОРИСОВ

Според Райчев Mинистерството на младежта и спорта е принудило доброволците да се изправят на крака и да ръкопляскат след речта на премиера и освен това е дало предварително написани въпроси на някои от участниците за гражданския диалог с комисаря.

Той отбеляза, че Национален младежки форум среща същото отношение от правителството в ежедневната си работа.

 КАКВО КАЗВА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

От EURACTIV са се свързали с постоянното представителство на България в ЕС за коментар по повдигнатите въпроси.

За отсъствието на млади хора в панелите говорителят Елица Златева подчерта, че европейските младежки цели, които са главният резултат от конференцията, са били развити от 11 тематични работни групи, състоящите се от млади хора и представители на държавните власти, отговарящи за младежките политики в ЕС, Западните Балкани и страните от Източното партньорство.

"Президентът на Националния младежки форум на България и президентът на Европейския младежки форум активно участваха в целия процес", добави тя.

"В първия ден от конференцията младежки представител бе включен като говорител заедно с представители на Европейската комисия, министерството на младежта и спорта и ООН на най-високото ниво на дискусионния панел", допълни тя.

По въпроса със самолетните билети Златева коментира, че няма задължителна процедура, която да трябва да се следва и за да даде повече гъвкавост на младите делегати, председателството е решило да следва модела на възстановяването на парите.

Превод и оформление: www.dnevnik.bg

Източник: www.euractiv.com 

Каква  е ролята на работните групи?
 
Работните групи за забавно място, в което споделяме информация и се учим заедно. Работната група цели както повишаване капацитета на НМФ и организациите членове в дадения приоритет, така и да надгради постигнатите през годините резултати в аспектите на защита на интересите на младите хора.
 
Какво ще се случва в една работна група?
 
Членовете на работните групи ще могат да вземат активно участие в:
 
- разработване на политически документи;
- изработване и мониторинг на младежки политики;
- реализиране на инициативи, кампании и събития;
- kомуникация със заинтересовани страни.
 
Можеш да кандидатстваш ТУК
  
Краен срок за кандидатстване: 22 април.

В периода от 16 до 25 февруари 2018 година в град Яице, Босна и Херцеговина, се проведе първият етап от проекта ACTO “Active today - tools for implementation of youth policies“. Организатор на обучението е Младежкият съвет на Федерация Босна и Херцеговина, а Национален младежки форум (НМФ) е официален партньор.

Темите, които проектът разгърна, бяха свързани с придобиването на компетенции относно успешното провеждане на граждански инициативи и застъпнически кампании, свързани с младежки политики. Участниците бяха запознати и с комуникационни и технологични методи, чрез които може да се насърчава младежкият активизъм на локално, национално и международно ниво.

Участниците в проекта бяха активни младежи, които представляваха организациите от страните сътрудници в проекта: България (НМФ), Македония (NMSM), Сърбия (KOMS), Черна Гора (CoF), Италия (Forum Nazionale dei Giovani) и Турция (Център за неформално образование). Всички имаха възможността да осъществят сътрудничества с останалите организации, както и да споделят опит, добри практики и да обсъдят най-често срещаните предизвикателства за младите хора в държавите от които идват.  На края на тренинга всички младежи получиха сертификат за преминато обучение YOUTHPASS. Представители на НМФ бяха Симона Димитрова, член на Управителния съвет на НМФ, Полина Калина Брогле - посланик на Структурния диалог в България и Тония Пенчева - участник на Националната младежка академия на НМФ.

Следващият етап от проекта ще се проведе в Сърбия, като той ще бъде под формата на уъркшоп с цел затвърждаване и практикуване на придобитите знания от първия етап на проекта.

 

 

 

Национален младежки форум (НМФ) като платформа, обединяваща 49 младежки
организации заедно с Министерството на младежта и спорта се стремим активно да
развиваме темата за Структурния диалог в България.


На европейско ниво предстои да се проведе Европейската младежка конференция, в
рамките на VI-ти цикъл на структурния диалог в ЕС.
България като държава, която председателства Съвета на Европейския съюз ще бъде
домакин на конференцията, която ще се проведе в периода 16-19 април 2018 година в
София.


В тази връзка Национален младежки форум отваря процедура за подбор на
официални младежки делегати от България. Ако вече сте взели активно участие в
организирани от нас мероприятия по темата, доказали сте, че се вълнувате от процесите
по структурния диалог и вече познавате методите на неговата работа, имате реалната
възможност да бъдете официалните представители на България по време на
Европейската младежка конференция.


Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване до 25.02.2018, които може
да откриете ТУК


С подробна информация за предстоящата Европейска младежка конференция можете
да се запознатите в приложената официална покана, изпратена до участниците в
Националната работна група на България за изпълнение на Структурния диалог в
Обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018).
В случай на необходимост от допълнително разяснение, можете да изпратите запитване
на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.