Всички новини

Национален младежки форум като най-голямата платформа на младежки организации, обединяваща над 110 000 млади хора в България и пълноправен член на Европейски младежки форум,отправя официална покана за включване в кампания “Лигата на младите гласоподаватели”.

Въпросите, които зададохме към всички партии и коалиции от партии може да намерите на следния линк. Очакваме техните отговори. 

Участието в кампанията се осъществява посредством официален отговор на въпроси, свързани с младите хора и тяхното включване в рамките на предизборните платформи за парламентарни избори 2017. 

Инициативата цели да събере отговорите на всички политически партии и коалиции, участващи в изборите за 44-то Народно събрание и да ги популяризира сред младежката общност. 

Крайният срок за получаване на отговорите е до 18 Март 2017 година. 

Национален младежки форум,като най-голямата платформа на младежки организации, обединяваща над 110 000 млади хора в България и пълноправен член на Европейски младежки форум,отправя официална покана за включване в кампания “Лигата на младите гласоподаватели”.

Лигата на младите гласоподаватели е неполитическа инициатива, която има за цел да запознае младите хора с предизборните програми/платформи на политическите сили в България, с което да се повиши нивото на информираност по основните младежки теми и стимулира активността за участие в изборния процес. 

Кампанията представлява безпристрастна трибуна за представяне на бъдещите политики за младежта в България, гарантирайки принципа на обективност и равнопоставеност. 

Участието в кампанията се осъществява посредством официален отговор на въпроси, свързани с младите хора и тяхното включване в рамките на предизборните платформи за парламентарни избори 2017. 

Инициативата цели да събере отговорите на всички политически партии и коалиции, участващи в изборите за 44-то Народно събрание и да ги популяризира сред младежката общност. 

 

Следете информацията за развитието на кампанията и публичното оповестяване на отговорите.

 

С цел повишаване капацитета на Национален младежки форум чрез Звено „Изследвания и анализи“, организацията отправя покана към младежи развивали своите професионални умения в полето на социалните науки и имащи мотивация да реализират изследователска и аналитична дейност в сферата на младежта.

Звено за „Анализи и проучвания“ към Национален младежки форум се състои от млади хора с интерес и компетенции в областта на обществените науки. Звеното извършва изследвания, анализи и прогнози, използвайки интердисциплинарни методи с цел да допринесе за реализирането на ефективни младежки политики.

Знанието за обективното състояние на младежта в България, със своите предизвикателства и възможности е основна предпоставка върху която Национален младежки форум формулира своите приоритети и планира действия за изпълнението им. Поради тази цел Звено „Анализи и проучвания“ изпълнява следните основни функции:

 • Изследвания и анализи на публични политики, засягащи младите хора.

 • Проследява тенденциите в социално-икономическото и политическо развитие на младите хора и участието им в публичния живот.

 • Мониторинг и оценка на програми, проекти и инициативи на НМФ.

 • Поддържа база данни с достъпна и проследима във времето информация за младежки проблеми.

 • Предоставя експертиза за изготвянето на позиции, становища и политически документи.

Участие в „Анализи и проучвания“ ще ви предостави възможност да развиете своите умения и компетенции в областта на социалните науки чрез участие в изследователски проекти, обучения и семинари, международно сътрудничество с други младежки изследователски организации и процес при изготвяне на младежки политики.

Ако сте младеж с интерес към изследователските методики на социалните науки и имате мотивация за участие в изпълнението на поставените цели от Звено „Анализи и проучвания“ моля кандидатствайте на следния линк -

https://docs.google.com/a/nmf.bg/forms/d/e/1FAIpQLSe-463gbv4wAtdF4rBgYzc9tEfX2U-71Mfs5EUheay2zyrT9A/viewform

 

 

 

Запознай се с решения на безработица и социално неравенство, предприемачество и бизнес идеи, като споделиш практики с Коста Рика, Бразилия, ЮАР, Гърция, Македония и Румъния.

Национален младежки форум търси трима младежи на възраст от 15-29 да участват в тренинг на тема „Социално предприемачество“. Темите, които ще застъпи тренинга са:

 1. Какво е социално предприемачество?
 2. Как се изгражда капацитет за социално предприемачество?

По време на обучението ще се споделят добри практики за работа с младежи, които са ангажирани в различни форми на бизнес развитие на своите идеи..

Обучението ще се проведе от: 17-24.03.2017 година във Флорина, Гърция. Всички разходи са поети от проекта „DiveIn – Social Entrepreneurship“ по програма Еразъм+.

Критерии за подбор ще бъде кратка мотивация от 150 думи, която всеки кандидатстващ следва да напише. Можете да изпращате вашите отговори до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с Тема: Участие в DiveIn – Social Entrepreneurship

Срок за подаване на мотивации: До 26 февруари 2017 година. 

За контакти: Георги Мерджанов / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. / 0988 93 05 05

------------------------------------
Проектът "DIVE in Social Entrepreneurship" e свързан с изграждане на капацитет в областта на младежта, финансиран от Европейски съюз по програма Еразъм +. Ключовата цел е да се осигури начин за активно развитие на човешкия ресурс, практическо насърчаване на социални предприемачески дейности и установяване на ефективни механизми за младежка заетост в стратегическо сътрудничество с различните заинтересовани страни.

Реализира се съвместно с Youth Alliance Крушево, Македония, Турция, Гърция, Румъния, Бразилия, ЮАР, Коста Рика и цели да подобри международното сътрудничество и обмяната на добри практики в областта на социалното предприемачество.

 

 

Национален младежки форум като председателстващ Националната работна група по Структурен диалог отправя СПЕШНА покана за кандидатстване за младежки делегат в Европейската младежка конференция (ЕМК) в Малта.

Причината са кратките срокове за регистрация на делегатите.

Европейската младежка конференция в Малта е Третата фаза по консултиране на младите хора и съвместната им работа с отговорните институции по изработване на практически решения, които да превърнат препоръките от Втората фаза в реален инструмент за действие.

Насърчават се млади хора, които имат опит в изработването на конкретни политически решения и съпътстващи документи да представят своя опит и мотивация за участие в ЕМК в Малта.

Период за провеждане на ЕМК и място: Малта в периода 20-23 март 2017 година.

Желаещите да участват в селекционната процедура трябва да се регистрират на следния линк и да изпратят кандидатурата си до 18.00 на 20 февруари 2017

Националната работна група ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши селекция. 

Линк за регистрация: http://isic.bg/apps/nmf/pokana.php

 

Включването на младите хора в процеса на вземане  на решения  е от съществено значение за формиране и изпълнение на качествени младежки политики. Това е отразено в Област на действие „Местна младежка работа и политика“на Национален младежки форум.

Като организация, която активно работи за създаването на консултативни органи към общини  и провеждането на стратегически политики в областта на младежта,  НМФ е един от основните двигатели за създаването и прилагането на Стратегията за развитие на младите хора на територията на Столична община (2017-2027 г), приета през декември 2016 г. Текстът на Стратегията можете да откриете тук.

УС на НМФ прие становище относно сформирането на КСПМ (Консултативен съвет по политики за младежта), което е първата стъпка за реализиране на плана за изпълнение на Стратегията за младежта на Столична Община.

НМФ заставаме зад позицията, че подобна структура трябва да бъде максимално приобщаваща младите хора в живота на община София. Тя трябва да бъде насочена към отговор на нуждите на младите хора и отразяваща мнението на младежите относно тяхната визия за подобряване на заобикалящата ги среда.


На 09.02.2017г. се проведе среща за стартиране на процеса по КСПМ. В нея взеха участие членове на Управителния съвет на НМФ, организации-членове на НМФ, неформални групи и организации, работещи със и за младите хора на територията на Столична община. Срещата имаше за цел да идентифицира структурата и критериите за участие в рамките на бъдещия младежки съвет.

Във връзка с тях отправяме покана и до младежките организациите и организациите работещи с и за младежта да изпратят своите препоръки и виждания за структурата и критериите за участие най-късно до 15.02.2017 г. на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да бъдат основна движеща сила в развитието на младежкия съвет към кмета на Столична община.

Може да видите Стратегия за младежта и Становище на Национален младежки форум на следните два линка

 1. Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027)
 2. Становище относно създаване на консултативен съвет по политиките за младежта в Столична община.

 

 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.