Portfolio

Square 2 Columns

Устав на Национален младежки форум

Ние, учредителите, като се основаваме на принципите на Европейската конвенция за правата на човека и основните ценности свобода, равенство, толерантност, солидарност създаваме сдружение „Националния младежки форум”, за да представлява интересите на младите хора и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Устав на Национален младежки форум

Членство в НМФ

Чл.10. Членуване и критерии за видовете членове.

(1) Членуването в НМФ е доброволно.
(2) (Изм. с решение на ОС на НМФ, проведено на 30.11.2013) Членовете на НМФ са пълноправни, асоциирани и почетни.
(3) (Изм. с решение на ОС на НМФ, проведено на 30.11.2013) Пълноправен член на НМФ може да бъде:

1. Младежка политическа партия или младежко полическо сдружение, или младежка структура на политическа партия и/или коалиция, представена в националния и/или Европейския парламент, наричана накратко ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;

2. Младежка организация – член и/или клон на международна младежка организации, която има клонове или организации-членове в поне осем държави, признати от ООН, наричана накратко МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ;

3. Младежка национална организация, наричана накратко НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, която отговаря едновременно на следните три критерия:

а) да има клонове или организации-членове в минимум три адмистративно-териториални области, като всяка от трите области следва да е от различен район за планиране на страната;

б) да има над сто (100) члена – физически лица;

в) да има над тридесет (30) члена във всеки един клон или организация – член;

4. Младежка местна организация, наричана накратко МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ, имаща над сто (100) члена млади хора и над 5000 лв. годишен бюджет;

5. Младежки представител – физическо лице, наричано накратко МЛАДЕЖКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, упълномощено да представлява пред НМФ едновременно най-малко три (3) младежки организации. Младежкият представител може да представлява само организации, регистрирани в една админитративно- 4 териториална област на България. Организациите, представлявани от младежки представител, не са членове на НМФ.

(4) Асоциирани членове на НМФ могат да бъдат:

1. Младежки организации, които не отговарят на изискванията по предходната алинея
2. Учебни заведения и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите на НМФ.
3. Когато за членство в НМФ кандидатства организация/структура на политическа партия, която политическа партия към момента на кандидатстването не е парламентарно представена, но е получила над 1 % от общия брой действителни гласове на последните избори за национален или европейски парламент, може да бъде приета като асоцииран член. (Изм. с решение на ОС на НМФ, проведено на 30.11.2013)
(5) В случай, че организация, която е асоцииран член, изпълни изискванията за пълноправно членство, последната има право да кандидатства за пълноправен член.
(6) Почетни членове на НМФ са физически лица, наградени от Управителния съвет за особени заслуги към дейността на НМФ с неговия почетен знак.
(7) Младежките организации по предходните алинеи следва да са учредени поне 12 месеца преди датата на подаване на молбата за членство. Към молбата за членство се прилага информация за реализирани проекти, инициативи и осъществяващи се дейности от учредяването им до момента на кандидатстване.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.